VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Có tất cả 275 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang arow
  01

  Quyết định 231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  02

  Quyết định 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  03

  Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  04
  05

  Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang

  06

  Quyết định 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phân cấp một số nội dung về quản lý công chức, viên chức, tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  07
  08

  Quyết định 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  09
  10

  Quyết định 02/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định mức bồi thường thiệt hại vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18

  Quyết định 24/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  19
  20

  Quyết định 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phân cấp đăng ký và quản lý hoạt động của phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang