VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 505 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  21

  Kế hoạch 3809/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

  22

  Quyết định 2368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh

  23

  Kế hoạch 3790/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Bình Thuận

  24

  Kế hoạch 3799/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025

  25

  Kế hoạch 3784/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

  26
  27

  Kế hoạch 3781/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh

  28

  Kế hoạch 3780/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh

  29

  Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

  30

  Kế hoạch 3762/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

  31

  Quyết định 2317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng phần mềm số hóa quy trình triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Bình Thuận”

  32

  Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận

  33

  Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận

  34
  35

  Quyết định 2256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp được rút ngắn thời gian giải quyết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022

  36

  Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  37

  Quyết định 2240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

  38

  Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  39

  Kế hoạch 3588/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận truyền thông về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

  40

  Kế hoạch 3554/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2022-2030