VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Có tất cả 345 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ Khoản 3 Điều 4 và Điểm đ, Điểm e Khoản 1 Điều 9 Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
22

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ toàn bộ và một phần các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do Ủy ban nhân dân ​tỉnh Bình Dương ban hành​​

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
23

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2020
24

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2020
25

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
26

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
27

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Ban hành: 17/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
28

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
29

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ Quyết định 71/2009/QĐ-UBND ngày 30/09/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
30

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
31

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 21/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
32

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 11/03/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
33

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 23/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
34

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
35

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định 57/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Ban hành: 17/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
36

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030​​

Ban hành: 13/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
37

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Ban hành: 12/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
38

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
39

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
40

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
Vui lòng đợi