(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 1813/QD-TTg) - Ngày 15/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1813/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm 2016-2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

* (SMS: 528/TB-VPCP) - Ngày 13/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 528/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị Sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2015-2017, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020.

* (SMS: 42/2017/TT-BCA) - Ngày 20/10/2017, Bộ Công an ban hành Thông tư 42/2017/TT-BCA về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 7458/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7458/TCHQ-TXNK về việc hoàn trả tiền thuế đối với một số mặt hàng thép hình chữ H được loại trừ nộp thuế chống bán phá giá tạm thời trong vụ việc AD03.

* (SMS: 114/2017/TT-BTC) - Ngày 24/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 114/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

* (SMS: 113/2017/TT-BTC) - Ngày 20/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 113/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

* (SMS: 112/2017/TT-BTC) - Ngày 20/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 112/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

* (SMS: 111/2017/TT-BTC) - Ngày 20/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

* (SMS: 110/2017/TT-BTC) - Ngày 20/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 110/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

* (SMS: 106/2017/TT-BTC) - Ngày 06/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 106/2017/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 15075/BTC-TCCB) - Ngày 07/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15075/BTC-TCCB hướng dẫn việc xếp lương theo Thông tư 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 123/2017/ND-CP) - Ngày 14/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

* (SMS: 1754/TTg-NN) - Ngày 14/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1754/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 124/2017/ND-CP) - Ngày 15/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 122/2017/ND-CP) - Ngày 13/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2017/NĐ-CP về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

* (SMS: 92/2017/TT-BTC) - Ngày 18/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 7431/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7431/TCHQ-TXNK về việc phân loại bộ nguồn IPS.

* (SMS: 6660/TB-TCHQ) - Ngày 11/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6660/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Sơn Aclose #7400 NH-95 MZE (REV.1) (export).

* (SMS: 6659/TB-TCHQ) - Ngày 11/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6659/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Sơn Aclose #7400 11GY02 (kat) (export).

* (SMS: 6658/TB-TCHQ) - Ngày 11/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6658/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Sơn Aclose normal clear III (electrostatic) (export).

* (SMS: 7407/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7407/TCHQ-TXNK về hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế chuyển từ hợp đồng gia công sang sản xuất xuất khẩu.

* (SMS: 7392/TCHQ-CNTT) - Ngày 10/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7392/TCHQ-CNTT về việc áp dụng chữ ký số Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển.

* (SMS: 15203/BTC-TCHQ) - Ngày 09/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15203/BTC-TCHQ về việc nộp C/O đối với mặt hàng than nhập khẩu.

* (SMS: 7378/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7378/TCHQ-TXNK về việc phân loại đối với mặt hàng "Túi PE đựng sữa mẹ".

* (SMS: 7374/TB-TCHQ) - Ngày 09/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7374/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Túi trữ sữa (120ml) hiệu FARLIN (Milk storage bag 120cc).

* (SMS: 7365/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7365/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "Máng ốp dây điện bằng nhựa".

* (SMS: 7359/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7359/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra thực tế mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu.

* (SMS: 3788/QD-TCHQ) - Ngày 08/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3788/QĐ-TCHQ về việc ban hành Nội quy quản lý và khai thác, sử dụng tài liệu tại Kho lưu trữ Tổng cục Hải quan.

* (SMS: 7348/TB-TCHQ) - Ngày 08/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7348/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Potassium salicylate CAS 578-3 6-9.

* (SMS: 7347/TB-TCHQ) - Ngày 08/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7347/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Polydimethylsiloxane (Silicone), nguyên sinh, dạng lỏng.

* (SMS: 7335/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7335/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn vướng mắc quản lý hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

* (SMS: 7274/TB-TCHQ) - Ngày 07/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7274/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Lò xo của khe cắm thẻ nhớ

* (SMS: 6534/TB-TCHQ) - Ngày 05/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6534/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Thanh nhôm.

* (SMS: 6533/TB-TCHQ) - Ngày 05/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6533/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Thanh nhôm.

* (SMS: 6532/TB-TCHQ) - Ngày 05/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6532/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Thanh nhôm.

* (SMS: 6531/TB-TCHQ) - Ngày 05/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6531/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Xi măng chịu nhiệt YZSD.

* (SMS: 6530/TB-TCHQ) - Ngày 05/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6530/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Thanh nhôm.

XÂY DỰNG

* (SMS: 11/2017/TT-BXD) - Ngày 16/10/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2017/TT-BXD về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 12179/VPCP-CN) - Ngày 14/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12179/VPCP-CN về việc dừng triển khai Đề án "Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh bia".

* (SMS: 15259/BTC-QLG) - Ngày 10/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15259/BTC-QLG về việc tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017.

* (SMS: 4236/QD-BCT) - Ngày 10/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4236/QĐ-BCT về việc gia hạn thời gian điều tra vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam.

* (SMS: 14/CT-BCT) - Ngày 07/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 14/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 45/2017/TT-BTNMT) - Ngày 23/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 45/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn.

* (SMS: 44/2017/TT-BTNMT) - Ngày 23/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 44/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím.

* (SMS: 43/2017/TT-BTNMT) - Ngày 23/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 43/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết.

* (SMS: 42/2017/TT-BTNMT) - Ngày 23/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 42/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn.

* (SMS: 41/2017/TT-BTNMT) - Ngày 23/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 41/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng.

* (SMS: 40/2017/TT-BTNMT) - Ngày 23/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước.

* (SMS: 32/2017/TT-BTNMT) - Ngày 29/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 32/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 18685/QLD-DK) - Ngày 14/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18685/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 18684/QLD-DK) - Ngày 14/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18684/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 18852/QLD-DK) - Ngày 14/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18852/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 5126/QD-BYT) - Ngày 10/11/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5126/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

* (SMS: 6453/BYT-KCB) - Ngày 10/11/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 6453/BYT-KCB về việc thực hiện các Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn.

* (SMS: 5125/QD-BYT) - Ngày 10/11/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5125/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

* (SMS: 5106/QD-BYT) - Ngày 10/11/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5106/QĐ-BYT về việc đính chính Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.

* (SMS: 5083/QD-BYT) - Ngày 09/11/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5083/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn kỹ thuật phun mù nóng trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue và Zika".

* (SMS: 5058/QD-BYT) - Ngày 08/11/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5058/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục 77 sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 34.

* (SMS: 6134/BYT-PC) - Ngày 27/10/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 6134/BYT-PC về việc thực hiện ý kiến kết luận của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến muối I-ốt.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 04/2017/TT-BKHDT) - Ngày 15/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

* (SMS: 1785/QD-TTg) - Ngày 13/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1785/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 12117/VPCP-KTTH) - Ngày 03/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12117/VPCP-KTTH về kết quả hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh.

GIAO THÔNG

* (SMS: 40/2017/TT-BGTVT) - Ngày 09/11/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 40/2017/TT-BGTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 2274/QD-BTP) - Ngày 09/11/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2274/QĐ-BTP về việc phê duyệt Danh sách rà soát, bổ sung Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020.

* (SMS: 4576/QD-BNN-TCCB) - Ngày 08/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm mới tuyển dụng.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 4633/QD-BNN-VP) - Ngày 14/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4633/QĐ-BNN-VP về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* (SMS: 29/2017/TT-BTTTT) - Ngày 07/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 29/2017/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku".

* (SMS: 28/2017/TT-BTTTT) - Ngày 07/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ".

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 661/QD-UBDT) - Ngày 07/11/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 661/QĐ-UBDT về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

* (SMS: 660/QD-UBDT) - Ngày 07/11/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 660/QĐ-UBDT về việc quy định trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 532/TB-VPCP) - Ngày 15/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 532/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 1782/QD-TTg) - Ngày 12/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1782/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu.

* (SMS: 1760/QD-TTg) - Ngày 10/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1760/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 525/TB-VPCP) - Ngày 10/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 525/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017.

* (SMS: 117/NQ-CP) - Ngày 09/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 117/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017.

* (SMS: 647/QD-UBDT) - Ngày 06/11/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 647/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020".

* (SMS: 4591/QD-BGDDT) - Ngày 02/11/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4591/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) của ngành Giáo dục.

* (SMS: 98/2017/TT-BTC) - Ngày 29/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 98/2017/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 1758/QD-TTg) - Ngày 10/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1758/QĐ-TTg về việc công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

* (SMS: 1755/QD-TTg) - Ngày 09/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1755/QĐ-TTg về việc công nhận thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là thị trấn đảo.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 12173/VPCP-CN) - Ngày 14/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12173/VPCP-CN về việc xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy điện, nhà máy hóa chất, phân bón.

* (SMS: 4246/QD-BCT) - Ngày 10/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4246/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

* (SMS: 40/CT-TTg) - Ngày 10/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 40/CT-TTg về việc Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018).

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 12018/VPCP-NN) - Ngày 10/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12018/VPCP-NN về việc thay đổi thời gian thực hiện Dự án "Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng".

* (SMS: 4572/QD-BNN-TCLN) - Ngày 08/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4572/QĐ-BNN-TCLN về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 12219/VPCP-KSTT) - Ngày 15/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12219/VPCP-KSTT về việc cấp Giấy xác nhận chứng minh nhân dân.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 7903/QD-UBND) - Ngày 13/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7903/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 và Quy hoạch chung thị trấn Liên Quan tỷ lệ 1/5.000 tại một phần ô đất mặt nước thị trấn Liên Quan.

* (SMS: 7839/QD-UBND) - Ngày 09/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7839/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Trường quay Cổ Loa.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 57/2017/QD-UBND) - Ngày 10/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 57/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 94/2017/QD-UBND) - Ngày 15/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 94/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 93/2017/QD-UBND) - Ngày 06/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 93/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 50/2017/QD-UBND) - Ngày 14/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 48/2017/QD-UBND) - Ngày 03/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 48/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về xây dựng, thẩm định, trình ban hành Nghị quyết về các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 47/2017/QD-UBND) - Ngày 03/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/05/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 46/2017/QD-UBND) - Ngày 03/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 79/2017/QD-UBND) - Ngày 10/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 79/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

* (SMS: 78/2017/QD-UBND) - Ngày 08/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 78/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thực hiện tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 77/2017/QD-UBND) - Ngày 08/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 77/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 76/2017/QD-UBND) - Ngày 02/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 76/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (SMS: 60/2017/QD-UBND) - Ngày 10/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 60/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

UBND TỈNH SƠN LA

* (SMS: 15/CT-UBND) - Ngày 10/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (SMS: 45/2017/QD-UBND) - Ngày 10/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 09/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 03/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 08/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 07/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 18/CT-UBND) - Ngày 07/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị 18/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, giám sát vốn vay lại của chính quyền địa phương.

* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 24/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 17/2017/CT-UBND) - Ngày 08/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị 17/2017/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2018.

* (SMS: 69/2017/QD-UBND) - Ngày 02/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 69/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 68/2017/QD-UBND) - Ngày 30/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 68/2017/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH CÀ MAU

* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 07/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 31/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 31/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kèm theo Quyết định 30/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 19/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 18/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 05/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 05/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 47/2017/QD-UBND) - Ngày 01/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 56/2017/QD-UBND) - Ngày 31/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 56/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 55/2017/QD-UBND) - Ngày 30/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 55/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 54/2017/QD-UBND) - Ngày 25/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 54/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.