Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.170 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4761

Chỉ thị 35/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Ban hành: 13/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
4762

Công văn 187/KHXX của Toà án Nhân dân Tối cao về việc miễn thi hành án đối với khoản tiền phạt trong vụ án hình sự

Ban hành: 12/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2006
4763

Thông tư 06/2006/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Ban hành: 28/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
4764

Công văn 175/KHXX của Toà án Nhân dân Tối cao về việc thông báo văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 15/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2006
4765

Thông tư liên tịch 05/2006/TTLT-BTP-BCA của Bộ Tư pháp và Bộ Công an về hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự

Ban hành: 29/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2006
4766

Thông tư 09/2006/TT-BCA-C11 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp trong lực lượng Công an nhân dân

Ban hành: 22/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2006
4767

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25/12/1998 và ngày 5/4/2006

Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
4768

Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng dân sự

Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
4769

Thông tư liên tịch 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân tối cao và Toà án nhân dân tối cao về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
4770

Nghị định 76/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

Ban hành: 02/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
4771

Nghị định 74/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tư pháp

Ban hành: 01/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
4772

Quyết định 07/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp

Ban hành: 01/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
4773

Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quân, thị xã, thành phố

Ban hành: 27/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
4774

Thông tư liên tịch 68/2006/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

Ban hành: 26/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
4775

Quyết định 06/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế Thẩm định điều ước quốc tế

Ban hành: 24/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2006
4776

Nghị định 69/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài của Luật Hôn nhân và Gia đình

Ban hành: 21/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
4777

Lệnh công bố Luật trợ giúp pháp lý 2006

Ban hành: 12/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
4778

Nghị quyết 65/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư

Ban hành: 12/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
4779

Lệnh công bố Luật luật sư năm 2006

Ban hành: 12/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
4780

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Ban hành: 08/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2006
Vui lòng đợi