Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.277 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4761

Quyết định 1696/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4762

Quyết định 1695/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4763

Quyết định 1644/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

4764

Quyết định 1645/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

4765

Quyết định 1643/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

4766

Quyết định 2258/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

4767

Quyết định 2247/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013

4768

Quyết định 2249/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo Quyết định 921/QĐ-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

4769

Công văn 6227/BTP-TĐKT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chấm điểm thi đua và xếp hạng Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 2013

4770

Quyết định 2164/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành “Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 31/12/2013”

4771

Quyết định 2153/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan Tư pháp và Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

4772

Quyết định 1524/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4773

Quyết định 1526/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4774

Quyết định 1525/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4775

Nghị quyết 101/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật

4776

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BCA-BNG của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

4777

Quyết định 374/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

4778

Quyết định 1440/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam

4779

Công văn 5906/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Luật giám định tư pháp

4780

Quyết định 1411/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam