Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.690 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Quyết định 923/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
02

Thông báo 163/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
03

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
04

Công văn 4011/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
05

Quyết định 422/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 theo Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021"

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
06

Báo cáo 773/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
07

Công văn 1839/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
08

Công văn 751/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
09

Báo cáo 752/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
10

Quyết định 935/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
11

Quyết định 1520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
12

Công văn 740/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác dân tộc

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
13

Công văn 3861/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xây dựng Báo cáo định hướng Chương trình xây dựng pháp luật

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
14

Quyết định 983/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch "Chuyển đổi số Ngành tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
15

Quyết định 977/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ công tác tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
16

Kế hoạch 76/KH-BCĐ-TANDTC của Ban Chỉ đạo Tòa án nhân dân tối cao về việc xây dựng "Đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp"

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
17

Công văn 64/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc ủy thác tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
18

Công văn 2193/VKSTC-V10 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khai thác, tham khảo Thông báo một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
19

Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
20

Chỉ thị 05/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
Vui lòng đợi