Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.230 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
21

Quyết định 363/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự phúc thẩm

Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
22

Công văn 8393/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử trong Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân

Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
23

Quyết định 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
24

Quyết định 2080/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê dành cho đối tượng liên quan đến công tác thống kê ở các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
25

Quyết định 4451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện "Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2020" trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
26

Công văn 4803/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
27

Quyết định 276/QĐ-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
28

Quyết định 2029/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công bổ sung thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

Ban hành: 30/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2020
29

Quyết định 1222/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế

Ban hành: 29/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2020
30

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc bãi bỏ Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 24/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 29/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
31

Quyết định 1986/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp

Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
32

Kế hoạch 3577/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
33

Quyết định 1800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
34

Quyết định 1995/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp

Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
35

Quyết định 1788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Ban hành: 24/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
36

Quyết định 1450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ban hành: 24/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2020
37

Quyết định 1975/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác năm 2020 của Học viện Tư pháp

Ban hành: 23/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2020
38

Chỉ thị 07/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo

Ban hành: 23/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
39

Công văn 3504/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Kết luận 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW

Ban hành: 23/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
40

Quyết định 1972/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch của ngành Tư pháp tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 22/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2020
Vui lòng đợi