Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 3.081 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
21

Quyết định 757/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
22

Quyết định 755/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
23

Nghị quyết 81/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
24

Quyết định 756/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
25

Quyết định 754/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
26

Quyết định 753/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
27

Quyết định 752/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
28

Quyết định 1217/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2020
29

Quyết định 1187/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ công tác và Nhóm giúp việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp

Ban hành: 21/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
30

Quyết định 1183/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
31

Nghị quyết 944/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
32

Quyết định 720/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
33

Quyết định 719/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
34

Quyết định 726/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
35

Quyết định 634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án

Ban hành: 13/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
36

Quyết định 224/QĐ-BCĐ896 của Ban Chỉ đạo 896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020

Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
37

Quyết định 1000/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc việc phê duyệt chủ trương tổ chức thí điểm đào tạo, bồi dưỡng tập trung kết hợp với từ xa theo phương thức trực tuyến tại Học viện Tư pháp

Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
38

Thông tư 03/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý

Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
39

Quyết định 605/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
40

Quyết định 608/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
Vui lòng đợi