Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 3.082 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
3021

Quyết định 810/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2016
3022

Quyết định 1950/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổng rà soát hồ sơ giấy; cập nhật hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp trên Hệ thống "Quản lý hồ sơ cán bộ và chức danh tư pháp" năm 2016

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
3023

Quyết định 1915/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
3024

Thông tư 02a/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 23/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2015
3025

Quyết định 267/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Bộ Tư pháp

Ban hành: 05/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2015
3026

Quyết định 266/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp

Ban hành: 05/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2015
3027

Thông tư 31/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 30/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2011
3028

Quyết định 241/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực

Ban hành: 12/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2007
3029

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC của Viện Kiểm sát, Toà án, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

Ban hành: 22/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2006
3030

Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quân, thị xã, thành phố

Ban hành: 27/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
3031

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự

Ban hành: 12/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
3032

Thông tư liên tịch 14/2006/TTLT-BQP-BTP của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trong quân đội

Ban hành: 16/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
3033

Nghị định 67/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp

Ban hành: 19/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2005
3034

Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004"

Ban hành: 31/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2005
3035

Thông tư liên tịch 109/2004/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 17/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
3036

Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11

Ban hành: 20/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2004
3037

Thông tư 01/2004/TT-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện việc chia tách, thành lập các Toà án nhân dân địa phương

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
3038

Thông tư liên tịch 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự

Ban hành: 21/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
3039

Pháp lệnh 10/1998/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Ban hành: 25/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
3040

Thông tư 07/1998/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về công tác quản lý và thực hiện trợ giúp pháp lý

Ban hành: 05/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
Vui lòng đợi