Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.278 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Quyết định 784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục và quy trình thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Quyết định 296/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2023

Lĩnh vực: Xây dựng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
03

Quyết định 983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Kế hoạch 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Quyết định 540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
06

Quyết định 776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Quyết định 461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Quyết định 98/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Kế hoạch 1613/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Quyết định 122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Quyết định 430/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 ban hành kèm theo Quyết định 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Công văn 43/ĐKKD-GS của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh về việc cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip của người đại diện theo pháp luật

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Quyết định 514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Quyết định 426/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Quyết định 396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 403/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Danh mục phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án trình các cấp có thẩm quyền trong năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 436/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về