Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 3.081 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Quyết định 1520/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp

Ban hành: 02/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2020
02

Quyết định 1188/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14)

Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
03

Quyết định 1924/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
04

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 63/2020/QH14

Ban hành: 18/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
05

Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án của Quốc hội, số 58/2020/QH14

Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
06

Thông tư 53/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Ban hành: 10/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
07

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của Quốc hội, số 56/2020/QH14

Ban hành: 10/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
08

Nghị quyết 106/2020/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Ban hành: 10/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
09

Nghị quyết 956/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Ban hành: 05/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
10

Quyết định 770/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam

Ban hành: 05/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
11

Quyết định 1352/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Tài liệu phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Bộ Tư pháp

Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
12

Quyết định 1329/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
13

Quyết định 1319/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học của Bộ Tư pháp

Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
14

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
15

Quyết định 778/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 28/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
16

Quyết định 779/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 28/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
17

Quyết định 776/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 28/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
18

Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Ban hành: 28/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
19

Quyết định 777/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 28/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
20

Quyết định 751/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
Vui lòng đợi