Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.243 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
41
42

Quyết định 253/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027 " năm 2023 của Bộ Tư pháp

43

Quyết định 412/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023

44

Quyết định 254/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2023

45
46

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bãi bỏ Quyết định 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lai Châu

47

Công điện 90/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

48

Quyết định 265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

49

Quyết định 236/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2023

50

Quyết định 142/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải kỳ 2019-2023

51

Công văn 57/TANDTC-V1 của Toà án nhân dân tối cao về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn

52

Công văn 56/TANDTC-V1 của Tòa án nhân dân tối cao về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang

53

Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02 năm 2023

54

Quyết định 599/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023

55

Quyết định 112/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của Bộ Xây dựng

56

Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh Phú Yên thuộc lĩnh vực thanh tra

57

Quyết định 444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp

58
59
60

Kế hoạch 572/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023