Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.782 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
41

Quyết định 1736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
42

Hướng dẫn 29/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung về xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
43

Quyết định 1089/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
44

Nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
45

Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
46

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
47

Giải đáp 01/2021/GĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề nghiệp vụ về hòa giải, đối ngoại tại Tòa án

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
48

Thông tư 07/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2016/TT-NHNN ngày 28/9/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
49

Thông tư 73/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2021
50

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
51

Nghị định 62/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2021
52

Chỉ thị 06/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2021
53

Công văn 843/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường theo Quyết định 343/QĐ-TTg

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
54

Công văn 101/TANDTC-PC của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
55

Quyết định 1929/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
56

Thông tư 05/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
57

Kế hoạch 2051/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Hướng dẫn 159-HD/BTGTW ngày 11/11/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai Kết luận 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước năm 2021

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
58

Quyết định 1050/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
59

Quyết định 1130/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
60

Công văn 5880/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng Báo cáo về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
Vui lòng đợi