Tiêu chuẩn ngành

Có tất cả 127 văn bản Tiêu chuẩn ngành
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 836:2006 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng tylosin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
02

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 861:2006 Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng kháng sinh và dược liệu tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
03

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 868:2006 Thức ăn chăn nuôi - Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
04

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 866:2006 Thức ăn chăn nuôi - Khô dầu lạc - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
05

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 869:2006 Thức ăn chăn nuôi - Sắn khô - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
06

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 195:2006 Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
07

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 184:2006 Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá

Ban hành: 25/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
08

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 185:2006 Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá

Ban hành: 25/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
09

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-251:2006 Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 05/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
10

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-247:2006 Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 05/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
11

Tiêu chuẩn ngành TCN68-248:2006 Thiết bị trạm Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 05/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
12

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-242:2006 Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
13

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-244:2006 Thiết bị vô tuyến nghiệp dư - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
14

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 21:2006 Quy phạm trang bị điện - Phần IV: Bảo vệ và tự động

Ban hành: 11/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
15

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 137:2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sến mật

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
16

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 136:2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống dầu rái

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
17

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 134:2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sấu

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
18

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 363:2006 Phân bón - Phương pháp xác định lưu huỳnh tổng số

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
19

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 125:2006 Quy phạm kỹ thuật nuôi rắn hổ mang

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
20

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 917-1:2006 Máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Thiết bị thu hoạch - Máy liên hợp và các cụm chức năng - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
Vui lòng đợi