Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 748 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
21

Kế hoạch 177/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

22

Công văn 293/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

23
24

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Min về nâng cao chất Iượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

25

Quyết định 1764/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

26

Kế hoạch 256/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

27

Kế hoạch 9122/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

28

Quyết định 2862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

29
30

Kế hoạch 5042/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

31

Quyết định 4902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Ngành thanh tra tỉnh Thanh Hoá

32

Kế hoạch 266/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý IV năm 2023

33

Quyết định 3027/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hoạt động của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo

34

Công văn 7888/BYT-TTrB của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập và phòng chống tham nhũng, tiêu cực

35

Công văn 9633/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

36

Kế hoạch 241/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

37
38

Kế hoạch 240/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý IV năm 2023

39

Quyết định 4251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

40

Công văn 5253/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024