Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 590 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
41

Quyết định 92/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

42

Kế hoạch 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

43

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

44

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

45

Công văn 45/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão

46

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

47

Kế hoạch 05/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

48

Kế hoạch 04/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

49
50

Kế hoạch 167/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

51

Quyết định 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

52

Công văn 8387/BCT-TTB của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng

53

Quyết định 1720/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022-2030”

54

Kế hoạch 151/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của tỉnh Nam Định

55

Quyết định 4899/QĐ-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

56

Công văn 4202/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng

57

Quyết định 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030

58
59

Quyết định 56/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

60

Quyết định 1478/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"