Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 846 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
41

Quyết định 200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

42

Quyết định 259/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

43

Quyết định 248/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

44

Quyết định 70/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Xây dựng

45

Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

46

Kế hoạch 678/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

47

Kế hoạch 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

48

Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

49

Công văn 520/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo phát huy vai trò của dư luận xã hội trong phòng chống tham nhũng ở Việt Nam

50

Thông tư 01/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

51

Quyết định 71/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng giai đoạn 2023 - 2026

52

Kế hoạch 26/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

53

Kế hoạch 44/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của tỉnh Nghệ An

54

Kế hoạch 177/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

55

Công văn 293/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

56

Quyết định 20/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch của Tổng cục Thuế thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

57
58

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao chất Iượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

59

Quyết định 1764/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

60

Quyết định 2075/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam