Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 181 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
41

Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 05/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
42

Quyết định 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
43

Quyết định 318/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ban hành: 12/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
44

Quyết định 413/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 12/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
45

Thông tư 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên

Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
46

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
47

Quyết định 393/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 04/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2017
48

Quyết định 797/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Bộ Tư pháp

Ban hành: 05/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2017
49

Quyết định 1039/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
50

Quyết định 398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

Ban hành: 31/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2017
51

Quyết định 358/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 20/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2017
52

Quyết định 351/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 03/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2017
53

Quyết định 2544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2017
54

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

Ban hành: 16/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2015
55

Quyết định 1034/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Giao thông Vận tải năm 2014

Ban hành: 01/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2014
56

Quyết định 45/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 06/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2014
57

Quyết định 81/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương

Ban hành: 30/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2013
58

Lệnh 21/2013/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 09/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2014
59

Quyết định 3626/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, dạy nghề thuộc Bộ Giao thông Vận tải từ năm học 2013 - 2014

Ban hành: 13/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2013
60

Thông tư 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 10/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2013
Vui lòng đợi