Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 180 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01

Quyết định 385/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
02

Quyết định 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 23/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2020
03

Quyêt định 3682/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 09/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
04

Quyết định 4249/QĐ-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 06/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
05

Quyết định 3729/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 28/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
06

Quyết định 3161/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 21/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2019
07

Quyết định 1977/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 08/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2019
08

Quyết định 652/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 17/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
09

Chỉ thị 03/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Lĩnh vực: Hành chính; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 03/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
10

Nghị định 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Vi phạm hành chính; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 11/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2019
11

Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 11/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2019
12

Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 01/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2019
13

Quyết định 1072/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 24/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
14

Quyết định 229/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
15

Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 22/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
16

Quyết định 1429/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
17

Chỉ thị 02/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 22/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2019
18

Quyết định 653/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 22/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2019
19

Quyết định 346/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 20/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
20

Quyết định 302/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 18/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2019
Vui lòng đợi