Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 594 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01

Công văn 1684/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

02

Quyết định 776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

03

Kế hoạch 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

04

​Kế hoạch 646/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc​ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Gia Lai năm 2022

05

Quyết định 271/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông Vận tải

06
07

Quyết định 403/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022 - 2030 của Bộ Tài chính

08

Quyết định 895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 tỉnh Thanh Hóa

09

Quyết định 1395/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

10

Quyết định 271/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình tổng thể của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

11

Kế hoạch 151/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

12

Kế hoạch 88/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiếm, chống lãng phí

13
14

Kế hoạch 1209/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

15

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

16

Quyết định 212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

17

Quyết định 406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2023

18

Quyết định 327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Sơn La

19

Kế hoạch 608/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022

20

Quyết định 109/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Xây dựng