Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.325 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
4221

Thông tư 05/TM-QLTT của Bộ Thương mại hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 01/CP ngày 03/01/96 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

4222

Công văn 0643-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc quản lý, theo dõi hợp đồng gia công

4223

Công văn 1502/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giải thích điểm 7.2 Thông tư liên bộ 01 TM/TCHQ

4224
4225

Thông tư 01-TM/TCHQ của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/CP ngày 15.12.1995 của Chính phủ về việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất, nhập khẩu từng chuyến

4226

Nghị định 01/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

4227

Nghị định 88/CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội

4228

Nghị định 86/CP của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá

4229

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Latvia về hợp tác kinh tế thương mại

4231

Quyết định 747/TM/KD của Bộ Thương mại ban hành Quy chế kinh doanh ăn uống bình dân và nhà trọ

4232
4233

Thông tư 37-VHTT-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

4235

Quyết định 270-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc ban hành các mẫu ấn chỉ sử dụng trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử phạt hành chính của Quản lý thị trường

4236

Quyết định 269-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc ban hành bản Quy định về quản lý và sử dụng biển hiệu Quản lý thị trường, thẻ kiểm tra thị trường và vũ khí quân dụng trong lực lượng quản lý thị trường

4237

Thông tư liên tịch 08 TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ cấp phát trang phục cho cán bộ làm công tác quản lý thị trường

4238

Thông tư 3229 TM-XNK của Bộ Thương mại cụ thể hoá và điều chỉnh quyết định 96 TM-XNK ngày 14/02/1995

4239

Quyết định 123/TM-XNK của Bộ Thương mại về bổ sung Quy chế hàng hoá của Vương quốc Cam-pu-chia quá cảnh lãnh thổ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1162/TM-XNK ngày 20/9/1994

4240

Thông tư 05 TM-XNK của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quy chế Hội chợ và Triển lãm thương mại