Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 1.488 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
21

Quyết định 591/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất tiêu thụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 21/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
22

Quyết định 5113/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2018

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
23

Thông tư 92/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 89/2015/TT-BTC ngày 11/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán dự trữ quốc gia

Ban hành: 02/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
24

Quyết định 1958/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ

Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
25

Thông tư 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

Ban hành: 26/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
26

Thông tư 22/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá

Ban hành: 22/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
27

Quyết định 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
28

Thông tư 09/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

Ban hành: 27/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2017
29

Thông tư 15/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 25/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2015
30

Thông tư 09/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 25/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2015
31

Thông tư 06/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Ban hành: 23/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2015
32

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại

Ban hành: 20/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2014
33

Thông tư 35/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/03/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Ban hành: 27/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2012
34

Quyết định 36/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa"

Ban hành: 15/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2010
35

Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ

Ban hành: 16/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2010
36

Quyết định 116/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế

Ban hành: 08/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
37

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chi tiết thực hiện NĐ 12/CP ngày 18/2/1997 và NĐ số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 0321/1998/QĐ-BTM ngày 14/3/1998 của Bộ Thương mại

Ban hành: 01/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
38

Thông tư 52-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước

Ban hành: 16/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
39

Thông tư liên tịch 02/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thươngmại và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu (ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/96 của Chính phủ

Ban hành: 25/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
40

Nghị định 95-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại

Ban hành: 04/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
Vui lòng đợi