Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.558 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
4241

Thông tư hướng dẫn về thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2001

4242

Thông tư 04/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 27/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999

4243

Quyết định 0035/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch

4244

Công văn 0083/2001/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường có quy định hạn ngạch

4245

Quyết định 0036/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về quy định việc tổ chức đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU năm 2001

4246

Quyết định 148/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ

4247

Công văn 4441/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc xử lý trường hợp đục lại số khung, số máy đối với xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu

4248

Thông báo 4331-TM/XNK của Bộ Thuơng mại về việc xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001

4249

Quyết định 1732/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế về hàng hoá của Vương quốc Campuchia quá cảnh lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

4250

Chỉ thị 25/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng súng của lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại trong khi thi hành công vụ

4251

Quyết định 589/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc xây dựng bổ sung giá tối thiểu mặt hàng bánh, kẹo

4252

Thông tư 21/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại về quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong lưu thông

4253
4254

Thông tư hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002

4255

Quyết định 1361/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc công bố Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện và Danh mục giấy phép kinh doanh trong hoạt động thương mại

4256

Chỉ thị 19/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các cửa khẩu

4257

Quyết định 410/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý xăng dầu

4258

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mônđôva về hợp tác kinh tế thương mại

4259

Quyết định 76/2000/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá giới hạn tối đang xăng dầu

4260

Quyết định 111/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu