Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 22.682 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
21

Công văn 9579/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
22

Công văn 9589/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
23

Công văn 9585/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
24

Thông tư 24/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
25

Công văn 9583/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
26

Công văn 9580/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
27

Công văn 9582/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán cho người lao động đã chết

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
28

Công văn 9584/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
29

Nghị định 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống Covid-19

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
30

Quyết định 15/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
31

Công văn 1433/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung phí bản quyền

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
32

Công văn 9157/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế nhà thầu

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
33

Công văn 9159/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
34

Công văn 9158/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
35

Công văn 9055/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế khi hoàn trả xe cho cá nhân

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
36

Công văn 9054/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động gia công của doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
37

Công văn 833/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế đối với giao dịch "Lan đột biến"

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
38

Công văn 832/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
39

Công văn 8929/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
40

Thông báo 92/TB-TCT của Tổng cục Thuế về việc khuyến nghị các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử áp dụng theo Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hoá đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
Vui lòng đợi