Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 24.701 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01
02

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam

03

Công văn 918/TCT-VP của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính thuế liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy

04

Công văn 1310/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định mã HS và thuế suất đối với mặt hàng xe sát xi chạy trong phạm vi hẹp

05

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06

Công văn 13762/CTHN-HKDCN của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

07

Công văn 1260/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

08

Công văn 12771/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân

09

Công văn 12764/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

10

Công văn 12765/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

11

Công văn 12767/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng

12

Quyết định 407/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới

13

Công văn 12769/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng

14

Quyết định 406/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể điều chỉnh của Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới

15

Công văn 12768/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội quy định về hóa đơn

16

Quyết định 391/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp lớn

17

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

18

Công văn 11972/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

19

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh

20

Công văn 2298/BTC-CST của Bộ Tài chính lấy ý kiến về việc lập đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi