Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.617 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
41

Quyết định 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2022

42

Quyết định 199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn Hội đồng Xét tặng Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”

43

Quyết định 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

44

Quyết định 757/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" Thành phố Hà Nội lần thứ 16 năm 2023

45

Quyết định 85/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác của Vụ Thi đua - Khen thưởng năm 2023

46

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

47

Công văn 211/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế về việc phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2023

48

Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

49
50

Quyết định 40/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI

51

Quyết định 41/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023 - 2025

52
53

Chỉ thị liên tịch 01/CTLT-BCT-CĐCT của Bộ Công Thương, Công Đoàn Công Thương Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua năm 2023

54

Quyết định 01/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hải Phòng

55

Kế hoạch 28/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát động Phong trào thi đua của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua yêu nước ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023

56

Kế hoạch 13/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023

57

Hướng dẫn 04/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

58

Kế hoạch 14/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ban Chỉ đạo trung ương năm 2023

59

Công văn 04/BTNMT-TCCB của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2023

60

Quyết định 4657/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030