Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.216 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9521

Thông tư 03/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính

9522

Quyết định 13/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc Quy định thời hạn nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm

9523

Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

9524

Quyết định 1722/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu hồi và đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

9525

Công văn 15642/TC-PC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 97/2004/TT-BTC

9526

Công văn 15641/TC-VP của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 111/2004/TT-BTC

9527

Quyết định 1716/QĐ-NHNN năm 2004 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

9528

Công văn 15640/TC-VP của Bộ Tài chính về việc đình chính Thông tư 113/2004/TT-BTC

9529
9530
9531
9532
9533
9534
9535
9536
9537
9538

Quyết định 61/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố và Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

9539

Quyết định 1675/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng

9540