Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.138 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9541

Thông tư 107/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước

9542

Công văn 7874/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc phương án sử dụng nguồn vốn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2008

9543

Công văn 10080/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc cung cấp thông tin lãi suất huy động và cho vay

9544

Quyết định 103/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

9545

Nghị quyết 22/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2009

9546

Nghị quyết 21/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009

9547

Công văn 9895/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước về việc thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất

9548

Quyết định 31/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

9549

Công văn 1900/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp thông tin cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

9550

Quyết định 2635/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

9551

Chỉ thị 19/2008/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

9552

Nghị định 114/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác

9553

Quyết định 2560/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

9554

Công văn 9776/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện một số biện pháp về tín dụng và lãi suất

9555

Công văn 1842/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn Chương trình 135 năm 2008 và định mức vốn thực hiện các dự án thành phần Chương trình 135 năm 2009

9556

Công văn 1864/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn cho Chương trình 135 phát triển ngành nông nghiệp

9557

Quyết định 78/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

9558

Công văn 9699/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

9559

Quyết định 143/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí

9560

Công văn 9647/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc báo cáo tình hình nợ xấu trong hoạt động tín dụng