Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.814 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9341

Thông tư 46/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

9342

Thông tư 45/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh

9343

Quyết định 33/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

9344

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

9345

Công văn 830/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước

9346
9347

Quyết định 1102/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá

9348

Công văn 757/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành tiền tệ, tín dụng

9349

Nghị quyết 13/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006

9350

Quyết định 297/QÐ-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

9351

Quyết định 17/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cung cấp thông tin về lãi suất phục vụ cho việc xác định lãi suất cơ bản

9352

Quyết định 16/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

9353

Công văn 725/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách địa phương huy động vốn đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước

9354

Công văn 1605/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách đối với người lao động

9355

Quyết định 26/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

9356

Thông báo 118/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngành Giao thông vận tải và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quý I năm 2008

9357
9358
9359
9360