Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.875 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9341

Quyết định 326/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện kiểm toán đối với các ngân hàng thương mại cổ phần

Ban hành: 03/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
9342

Quyết định 697-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định tạm thời sử dụng kinh phí chi tiêu Ban Chỉ đạo cổ phần hoá ở Trung ương và địa phương

Ban hành: 01/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
9343

Quyết định 322/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 30/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9344

Quyết định 324-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Ban hành: 30/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9345

Thông tư 68-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng một số khoản hỗ trợ tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
9346

Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển dư nợ cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại quốc doanh thành vốn Ngân sách Nhà nước cấp cho các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
9347

Thông tư 04-TT/LB của Bộ Tài chính và Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính Đảng

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9348

Quyết định 802/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9349

Quyết định 313/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của các TCTD đối với các tổ chức kinh tế và dân cư thuộc khu vực miền núi cao, hải đảo, vùng đồng bào khơme tập trung

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9350

Quyết định 769/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 18/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
9351

Quyết định 307-QĐ/NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định ký hiệu của chứng từ và ký hiệu về nội dung nghiệp vụ liên quan đến thanh toán

Ban hành: 16/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9352

Quyết định 308-QĐ/NH2 của Ngân hàng nhà nước về việc ban hành Quy chế về lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử của Ngân hàng và Tổ chức tín dụng

Ban hành: 16/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2003
9353

Công điện số 338 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung vốn lưu động và tạm ứng vốn đầu tư

Ban hành: 15/09/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
9354

Quyết định 746/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm hoãn thi hành Nghị định 18/CP ngày 24 tháng 2 năm 1997 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

Ban hành: 10/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
9355

Quyết định 297-QĐ/NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thu phí đối với việc rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng

Ban hành: 09/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9356

Thông tư 60-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công tác kế toán và kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 01/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
9357

Thông tư 56-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 100-QĐ/TW ngày 03/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Ban hành: 21/08/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
9358

Quyết định 596-TC/QĐ/TCĐN của Bộ Tài chính về việc ban hành Qui chế cấp phát đối với một số nhiệm vụ chi bằng ngoại tệ thuộc ngân sách Trung ương

Ban hành: 19/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
9359

Thông tư 55-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất do sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung hạn, dài hạn đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh

Ban hành: 18/08/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
9360

Quyết định 271-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ phát hành - Kho quỹ

Ban hành: 09/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi