Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.225 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9321

Thông tư 08/2000/TT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ "về tổ chức hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam"

Ban hành: 04/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2006
9322

Thông tư 61/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29/4/1999 về một số vấn đề tài chính

Ban hành: 22/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
9323

Thông tư 58/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ

Ban hành: 16/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9324

Nghị định 20/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Ban hành: 15/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
9325

Quyết định 183/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung và hủy bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 14/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2012
9326

Quyết định 96/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành hướng dẫn chi tiết về quy trình và thủ tục rút vốn ODA

Ban hành: 12/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
9327

Quyết định 95/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 09/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9328

Quyết định 64/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi lãi suất cho vay và trả nợ tín dụng của quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ ban hành kèm theo QĐ 159/1998/QĐ-TTg ngày 3/9/1998 của Thủ tướng CP

Ban hành: 07/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
9329

Thông tư 54/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán đối với hàng hoá của các cơ sở kinh doanh bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác và xuất bản qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Ban hành: 07/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9330

Chỉ thị 04/2000/CT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần

Ban hành: 07/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2012
9331

Quyết định 171/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn

Ban hành: 25/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2004
9332

Thông tư 47/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong giao, bán doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 24/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2006
9333

Thông tư 43/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

Ban hành: 23/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
9334

Thông tư 42/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

Ban hành: 23/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
9335

Quyết định 490/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển

Ban hành: 22/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
9336

Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc sửa đổi mục b, khoản 2.1, Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện

Ban hành: 12/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
9337

Thông tư 39/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 11/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9338

Thông tư 07/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 9/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ban hành: 28/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
9339

Thông tư liên tịch 31/2000/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về hướng dẫn việc thành lập và cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở khám chữa bệnh bán công

Ban hành: 25/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
9340

Thông tư 29/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý quỹ tạm giữ của ngân sách Nhà nước tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 24/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
Vui lòng đợi