Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9361

Công văn 1242/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1999 của doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 06/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
9362

Quyết định 112/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ định chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng

Ban hành: 06/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
9363

Quyết định 108/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Quỹ tín dụng nhân dân các cấp

Ban hành: 04/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2005
9364

Thông tư 06/2000/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 04/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2005
9365

Quyết định 107/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Ngân hàng quốc doanh, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Công ty tài chính trong Tổng Công ty Nhà nước và Ngân hàng phục vụ người nghèo

Ban hành: 04/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2005
9366

Quyết định 103/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 31/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2000
9367

Quyết định 102/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 31/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
9368

Thông tư 25/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách Nhà nước

Ban hành: 30/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
9369

Quyết định 101/2000/QĐ-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân và việc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 29/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
9370

Thông tư 05/2000/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về lập cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam theo Nghị định số 164/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ

Ban hành: 28/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2000
9371

Thông tư 23/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2000/QĐ-TTg ngày 5/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, thanh toán nợ giai đoạn II

Ban hành: 27/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
9372

Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới

Ban hành: 17/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
9373

Công văn 948/TC-NSNN của Bộ Tài chính về việc đánh giá kết quả thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước

Ban hành: 16/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9374

Thông tư 03/2000/TT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

Ban hành: 16/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
9375

Quyết định 85/2000/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở

Ban hành: 09/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
9376

Quyết định 81/2000/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các Nhà in Ngân hàng

Ban hành: 07/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
9377

Quyết định 78/2000/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành ngân hàng

Ban hành: 06/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2005
9378

Quyết định 175/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2000

Ban hành: 02/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
9379

Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Ban hành: 24/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
9380

Thông tư 01/2000/TT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc đảm bảo vốn cho các doanh nghiệp vay mua lúa gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000

Ban hành: 02/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
Vui lòng đợi