Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.565 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9261

Quyết định 263/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa một số điều của Qui chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài ban hành kèm theo quyết định số 23/QĐ-NH14 ngày 21/12/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
9262

Quyết định 262/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa một số Điều của Qui chế về nghiệp vụ bảo lãnh của các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-NH14 ngày 16/09/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
9263

Quyết định 260/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng"

Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
9264

Quyết định 261/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ và cơ cấu dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng

Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
9265

Quyết định 264-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép thí điểm thực hiện đề án cho vay, ưu đãi xây dựng và cải tạo nhà ở đối với các hộ gia đình ở nông thôn

Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9266

Thông tư 04/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện quy chế dự trữ bắt buộc

Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
9267

Quyết định 236/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế về trách nhiệm phối hợp công tác giữa các vụ, Cục ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương

Ban hành: 09/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9268

Quyết định 230/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo

Ban hành: 01/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/1995
9269

Quyết định 525/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo

Ban hành: 31/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9270

Quyết định 228/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nhiệm vụ của Vụ quản lý các Tổ chức tín dụng nhân dân

Ban hành: 26/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9271

Quyết định 960-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Kho bạc ghi danh

Ban hành: 26/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9272

Quyết định 455/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài

Ban hành: 24/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9273

Quyết định 89-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập thị trường mua bán lại tín phiếu

Ban hành: 23/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9274

Quyết định 216/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành quỹ vàng của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 07/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
9275

Thông tư 61 TC/TCDN của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 397/TTg ngày 7/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 28/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9276

Thông tư 60 TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án thuỷ lợi YAZUN

Ban hành: 27/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9277

Quyết định 208/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về quản lý quỹ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 26/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
9278

Thông tư 59 TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

Ban hành: 25/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9279

Quyết định 202/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giải thể Ban điều hành về thí điểm thành lập quỹ tín dụng Nhân dân

Ban hành: 21/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/1995
9280

Thông tư 54-TC/TCCB của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung công tác quản lý công sản của Sở tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 14/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
Vui lòng đợi