Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.538 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9121

Quyết định 1103-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh lãi suất cho vay từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm theo các dự án nhỏ

Ban hành: 02/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9122

Quyết định 318/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của ngân hàng Quốc doanh

Ban hành: 25/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9123

Chỉ thị 4139-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 1996

Ban hành: 18/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
9124

Công văn 4112-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phối hợp thực hiện Chỉ thị số 790/TTg để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu NSNN 1996

Ban hành: 15/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
9125

Quyết định 303/QĐ-NH4 của Ngân hàng Nhà nước về viêc chuyến số vốn 100 tỷ của Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam vay thành vốn điều lệ của Ngân hàng phục vụ người nghèo

Ban hành: 15/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
9126

Quyết định 299/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành "Quy chế phân loại dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng"

Ban hành: 13/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/1997
9127

Quyết định 300/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

Ban hành: 13/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9128

Thông tư 73-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, công bố công khai và kiểm tra báo cáo tài chính, kiểm tra kế toán các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 12/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
9129

Quyết định 999-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
9130

Thông tư 62-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán mới đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp

Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
9131

Thông tư 67-TC/VI của Bộ Tài chính về việc sửa đổi và bổ sung một số điểm của Thông tư 10-TC/VI ngày 24/01/1995 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 31/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9132

Thông tư 60-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cho vay vốn tính dụng ưu đãi của Nhà nước

Ban hành: 23/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9133

Quyết định 283/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc huỷ bỏ Quyết định số 189/QĐ-NH14 ngày 06/10/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế bảo lãnh vay vốn trên thị trường liên ngân hàng

Ban hành: 19/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9134

Quyết định 950-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm theo các dự án nhỏ

Ban hành: 17/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9135

Quyết định 280/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Ban hành: 15/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9136

Quyết định 279/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất cho vay và kỳ hạn thu lãi cho vay theo đối tượng chỉ định của Ngân hàng Nhà nước đối với ngân hàng phục vụ người nghèo

Ban hành: 14/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9137

Quyết định 278/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hủy bỏ Quyết định 149/QĐ-NH5 ngày 27/05/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thể lệ tín dụng thuê mua

Ban hành: 11/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9138

Thông tư 59/TC/TCNH của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi xuất cho vay hộ gia đình thuộc diện chính sách và hộ nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long để tôn nền hoặc làm nhà trên cọc

Ban hành: 27/09/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
9139

Quyết định 266/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư

Ban hành: 27/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
9140

Thông tư 58-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục giải ngân và quản lý nguồn vốn đầu tư cho Đại học Quốc gia Hà Nội bước I tại Hà Nội

Ban hành: 25/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
Vui lòng đợi