Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.225 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9101

Quyết định 149/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)

Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
9102

Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
9103

Quyết định 1603/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
9104

Công văn 12725/TC-TCNH của Bộ Tài chính về việc chuyển giao vốn vay tín dụng đầu tư từ ngân hàng thương mại sang Quỹ hỗ trợ phát triển

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9105

Quyết định 1601/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân ban hành theo Quyết định số 467/2000/QĐ-NHNN3 ngày 7/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9106

Thông tư 104/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi điểm 1, phần IV Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 26/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9107

Quyết định 141/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Ban hành: 21/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
9108

Quyết định 144/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành kèm theo Quyết định số 1177/TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996

Ban hành: 21/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
9109

Quyết định 143/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3)

Ban hành: 21/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
9110

Quyết định 193/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 20/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
9111

Thông tư 102/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án đầu tư sản xuất động cơ xe hai bánh gắn máy ở trong nước

Ban hành: 20/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
9112

Thông tư liên tịch 101/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho chương trình giống cây trồng, vật nuôi và giống cây lâm nghiệp

Ban hành: 20/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2002
9113

Quyết định 135/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển

Ban hành: 14/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
9114

Quyết định 1557/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

Ban hành: 14/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
9115

Thông tư 100/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 21/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng kinh phí hành chính sự nghiệp do Ngân sách nhà nước cấp để mua tài sản, vật tư, trang thiết bị

Ban hành: 07/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
9116

Quyết định 1526/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc về việc huỷ bỏ mã Ngân hàng trong hệ thống mã ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 06/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2001
9117

Quyết định 1511/2001/QĐ-NHNN của NGân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 30/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2004
9118

Quyết định 1509/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ Ngân hàng trong hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/2/2000 của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 30/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2004
9119

Quyết định 1510/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc huỷ bỏ các quy định về báo cáo kế toán áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin, báo cáo ban hành theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 30/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2004
9120

Quyết định 1506/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm, tiền đình chỉ lưu hành

Ban hành: 30/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2004
Vui lòng đợi