Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.762 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2022
42

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang

Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
43

Quyết định 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3)

Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2022
44

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 26/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
45

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định cơ chế thu, sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2022-2023 trở đi tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 26/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
46

Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 24/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
47

Nghị quyết 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc bố trí nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Ban hành: 24/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
48

Quyết định 3024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022

Ban hành: 23/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
49

Thông báo 261/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện tại Phiên họp lần thứ nhất

Ban hành: 23/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
50

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 23/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
51

Quyết định 1701/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 23/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2022
52

Quyết định 2689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
53

Quyết định 1693/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2022
54

Quyết định 1453/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
55

Quyết định 1694/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt danh mục và kinh phí dự kiến đặt hàng tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023

Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
56

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu

Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2022
57

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Hà Giang

Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
58

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
59

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu tiền chậm nộp được hạch toán riêng theo từng tiểu mục giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
60

Quyết định 1842/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2022
Vui lòng đợi