Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.570 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Thông báo 262/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
42

Thông tư 85/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
43

Công văn 7153/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
44

Quyết định 1937/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
45

Công văn 7145/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
46

Quyết định 1506/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quyết định 2495/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
47

Thông báo 393/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
48

Thông tư 84/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
49

Công văn 10349/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thanh toán kinh phí sửa chữa đột xuất sân ga Đồng Đăng phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
50

Công văn 46/CV-KVMN của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam về việc báo cáo xin chủ trương của Chủ sở hữu về hoạt động kinh doanh xổ số trở lại

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
51

Công văn 11219/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
52

Công điện 7036/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
53

Thông tư 15/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
54

Quyết định 516/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Sử dụng nguồn vốn Nhà nước

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
55

Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
56

Công văn 1262/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
57

Quyết định 1639/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
58

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
59

Công văn 4329/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đối với các doanh nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
60

Quyết định 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
Vui lòng đợi