Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.764 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Công điện 05/CĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
02

Nghị quyết 127/NQ-CP của Chính phủ về việc báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2021

Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
03

Quyết định 1918/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
04

Quyết định 1959/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ngày Chuyển đổi số của Bộ Tài chính

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
05

Quyết định 1961/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2022

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
06

Quyết định 1960/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2022

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
07

Quyết định 1957/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công nhận danh sách thí sinh trúng thi tuyển Kỳ tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021 (bổ sung)

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
08

Công văn 3122/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
09

Công văn 9721/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 8 tháng, ước thực hiện 9 tháng kế hoạch năm 2022

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
10

Quyết định 3460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt văn kiện dự án Nâng cao năng lực truyền thông qua sản xuất phim do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
11

Công văn 3493/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm giai đoạn 2023-2025

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
12

Quyết định 1607/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014

Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
13

Quyết định 1606/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
14

Quyết định 1904/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 đợt 4

Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2022
15

Quyết định 64/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
16

Quyết định 1113/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2022
17

Công văn 934/LĐLĐ-TC của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Công văn 4941/TLĐ-TC của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ban hành: 19/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
18

Thông tư 57/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

Ban hành: 16/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
19

Nghị định 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Ban hành: 16/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
20

Quyết định 1927/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 16/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2022
Vui lòng đợi