Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 3.248 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Quyết định 1126/QĐ-BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
02

Quyết định 1137/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
03

Quyết định 1025/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 24/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
04

Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 24/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
05

Quyết định 823/QĐ-BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
06

Quyết định 778/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính thời gian có hiệu lực thi hành của Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu

Ban hành: 12/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
07

Quyết định 357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ban hành: 10/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
08

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
09

Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
10

Thông tư 03/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Ban hành: 02/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2020
11

Quyết định 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 01/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
12

Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ về việc ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn từ nông, lâm trường

Ban hành: 01/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
13

Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tiêu chí kinh tế trang trại

Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2020
14

Quyết định 30/QĐ-CN-TĂCN của Cục chăn nuôi về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
15

Quyết định 286/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
16

Thông tư 08/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
17

Thông tư 09/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
18

Quyết định 364/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
19

Quyết định 365/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
20

Quyết định 333/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
Vui lòng đợi