Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 6.400 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
21

Quyết định 474/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Vườn thú Việt Nam

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
22

Chỉ thị 1819/CT-BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
23

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
24

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
25

Công điện 02/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
26

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
27

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
28

Quyết định 1299/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
29

Quyết định 1437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội năm 2021

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
30

Quyết định 1280/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kinh phí triển khai Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
31

Công văn 377/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
32

Công văn 1746/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổng kết Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
33

Nghị định 27/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
34

Nghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ về việc bảo đảm an ninh lương thực Quốc gia đến năm 2030

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
35

Công văn 3806/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
36

Kế hoạch 1394/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy và Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
37

Quyết định 429/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030

Ban hành: 24/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
38

Quyết định 519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 24/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
39

Công văn 1948/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu

Ban hành: 24/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
40

Công văn 1949/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu

Ban hành: 24/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
Vui lòng đợi