Danh mục

Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.147 văn bản: Ngoại giao
2121

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Philippines về xúc tiến và bảo hộ đầu tư

Ban hành: 27/02/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2122

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Ban hành: 14/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2123

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên về hợp tác kinh tế và kỹ thuật trong việc xây dựng nhà máy thủy điện

Ban hành: 02/11/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
2124

Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Yemen

Ban hành: 10/06/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2125

Thông tư 4-TN/PC của Bộ Thương nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 06/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2126

Quyết định 80-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức phi Chính phủ

Ban hành: 28/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2127

Nghị định 42-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Ban hành: 29/01/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2128

Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Bỉ - Luc-xam-bua về việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

Ban hành: 24/01/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2129

Nghị định 427-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế biên giới Việt - Lào

Ban hành: 12/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
2130

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật

Ban hành: 21/11/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2131

Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức

Ban hành: 10/05/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
2132

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về việc áp dụng thanh sát liên quan đến Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Ban hành: 02/10/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
2133

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Ban hành: 27/06/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
2134

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ap-ga-ni-xtan về việc miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Ban hành: 28/12/1987
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
2135

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình

Ban hành: 10/04/1987
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2136

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Hunggari

Ban hành: 18/01/1985
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
2137

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu ba

Ban hành: 30/11/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
2138

Hiệp định thương mại giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ja-ma-hi-ri-a Ả rập Li-bi nhân dân xã hội chủ nghĩa

Ban hành: 17/10/1983
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2139

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Chính phủ Xây dựng lại đất nước nước Cộng hòa Ni-ca-ra-goa về các trường hợp miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Ban hành: 14/03/1983
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
2140

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc

Ban hành: 12/10/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
Vui lòng đợi