Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.302 văn bản: Ngoại giao
2121
2122

Quyết định 210/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

2123

Nghị định 161/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế

2124
2125

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về dịch vụ hàng không

2126

Thông tư 18/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định hợp tác lao động giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

2127

Thông tư 01/1999/TT-NG của Bộ Ngoại giao về quy định thể lệ hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu

2128

Quyết định 45/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Hợp tác kinh tế đa phương thuộc Bộ Ngoại giao

2129

Quyết định 07/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư để thực hiện các cam kết đợt đầu trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác dịch vụ ASEAN

2130

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tadgikistan về hợp tác kinh tế - thương mại

2131

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tat-gi-ki-xtan

2132

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

2133

Thông tư 142/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư 116-TC/ĐT ngày 24/12/1994 về việc quản lý, sử dụng 80 triệu NDT thuộc Hiệp định vay ODA của Chính phủ Trung Quốc

2134

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

2135

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về mua bán hàng hóa ở vùng biên giới

2136
2137

Thông tư 114/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định vay Tây Ban Nha cho dự án đầu tư mở rộng nhà máy đường Sông Con, Nghệ An

2138

Hiêp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

2139

Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Peru

2140