Danh mục

Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.194 văn bản: Ngoại giao
21

Quyết định 328/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
22

Công văn 1384/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xã giao Đại sứ Hoa Kỳ

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
23

Công điện 201/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại U-Crai-na

Ban hành: 26/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2022
24

Công điện 200/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại U-Crai-na

Ban hành: 26/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2022
25

Nghị quyết 20/NQ-CP của Chính phủ về việc ký công hàm trao đổi với Hàn Quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2022
26

Nghị định 18/2022/NĐ-CP của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2022
27

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bãi bỏ Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ngày 02/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiêu tiếp khách tại tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 15/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
28

Quyết định 256/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc phân công nhiệm vụ tạm thời trong Lãnh đạo Bộ

Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2022
29

Quyết định 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD)

Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2022
30

Nghị quyết 7/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Italia về khoản vay ưu đãi cho Dự án “Lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận”

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
31

Nghị quyết 8/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định Tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) cho Chương trình “Tăng cường Quản trị kinh tế tại Việt Nam” sử dụng viện trợ không hoàn lại của EU

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
32

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
33

Quyết định 135/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2021

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2022
34

Quyết định 130/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới giai đoạn 2022 - 2026

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
35

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
36

Kế hoạch 19/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
37

Công văn 03/TANDTC-HTQT của Toà án nhân dân tối cao về việc phối hợp giữa Tòa án với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
38

Nghị định 09/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
39

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2022
40

Quyết định 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)

Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
Vui lòng đợi