Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.268 văn bản: Ngoại giao
01

Quyết định 3194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai

02

Quyết định 1416/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của Kiểm toán Nhà nước

03

Quyết định 2748/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Diễn đàn Bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022

04

Quyết định 2905/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ dự toán kinh phí cho Sở Ngoại vụ

05

Nghị định 90/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

06

Quyết định 2123/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ủy quyền ký kết Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên giữa Cơ quan Hải quan của các Quốc gia thành viên ASEAN

07

Quyết định 1178/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc ký Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa I-ta-li-a

08

Công văn 256-CV/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Chỉ thị 15-CT/TW

09

Nghị định 81/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

10

Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định ASEAN về Hợp tác Tìm kiếm cứu nạn hàng hải và hàng không

11

Kế hoạch 203/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

12

Quyết định 42/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai

13

Kế hoạch 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc tổ chức xúc tiến đầu tư - thương mại tại Hàn Quốc

14

Quyết định 2665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

15

Kế hoạch 342/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2022-2023 và các năm tiếp theo của tỉnh Thừa Thiên Huế

16

Quyết định 3028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ

17
18

Nghị định 58/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

19

Thông báo 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc, đối thoại với Đại sứ quán Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

20