Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.124 văn bản: Ngoại giao
2081

Quyết định 98-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Mục 3, Điều 1 của Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn của nước ngoài vào nước ta ban hành theo Nghị định 12-CP ngày 01/12/1992

Ban hành: 17/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2082

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn và lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản

Ban hành: 10/02/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
2083

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2084

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về khoản tín dụng lâu dài

Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
2085

Thông tư 06-TT/BNV(A11) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 28/08/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2004
2086

Nghị định 289-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Quy chế biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Ban hành: 10/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2087

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus

Ban hành: 08/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2088

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Estônia về hợp tác kinh tế thương mại

Ban hành: 16/06/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2089

Nghị định 189-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Lãnh sự

Ban hành: 04/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2090

Nghị định 186-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành "Quy định một số nghi lễ Nhà nước và tiếp khánh nước ngoài"

Ban hành: 02/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2091

Nghị định 182-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Ban hành: 28/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2092

Quyết định 123-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường tổ chức, chỉ đạo quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 14/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/1996
2093

Quyết định 124-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về cơ cấu tổ chức của Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào

Ban hành: 14/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/1996
2094

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia ngày 13/4/1992 về tránh đánh thuế hai lần

Ban hành: 13/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
2095

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus về hợp tác kinh tế thương mại

Ban hành: 19/03/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2096

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hungari về thương mại và thanh toán

Ban hành: 12/03/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2097

Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa (1992)

Ban hành: 08/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
2098

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Philippines về xúc tiến và bảo hộ đầu tư

Ban hành: 27/02/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2099

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Ban hành: 14/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2100

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên về hợp tác kinh tế và kỹ thuật trong việc xây dựng nhà máy thủy điện

Ban hành: 02/11/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
Vui lòng đợi