Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.319 văn bản: Ngoại giao
2061

Hiệp định 06/2004/LPQT giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

2063

Thoả thuận tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp để thực hiện dự án Hỗ trợ hiện đại hoá ngành công chứng Việt Nam

2065

Hiệp định lãnh sự 91/2004/LPQT giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a

2066

Hiệp định 11/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man về vận chuyển hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước

2067

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông

2068

Hiệp định hợp tác 71/2004/LPQT về nuôi con nuôi giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Italia

2069

Hiệp định giữa Chính phủ CHXNCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức về hợp tác tài chính năm 2002

2070

Nghị định 21/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

2071

Nghị định thư 12/LPQT về trao đổi ý kiến giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Môn-Đô-Va

2072
2073
2074

Hiệp định khung giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi

2075

Hiệp định khung giữa Chính phủ Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Tuy-ni-di về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

2076

Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc

2077

Quyết định 990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

2078

Hiệp định 07/2004/LPQT giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Cu Ba về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

2079

Thông tư 99/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài

2080

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật