Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.303 văn bản: Ngoại giao
2042

Hiệp định 82/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

2043

Hiệp định về tài sản ngoại giao giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

2045

Hiệp định 06/2004/LPQT giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

2047

Thoả thuận tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp để thực hiện dự án Hỗ trợ hiện đại hoá ngành công chứng Việt Nam

2049

Hiệp định lãnh sự 91/2004/LPQT giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a

2050

Hiệp định 11/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man về vận chuyển hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước

2051

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông

2052

Hiệp định hợp tác 71/2004/LPQT về nuôi con nuôi giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Italia

2053

Hiệp định giữa Chính phủ CHXNCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức về hợp tác tài chính năm 2002

2054

Nghị định 21/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

2055

Nghị định thư 12/LPQT về trao đổi ý kiến giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Môn-Đô-Va

2056
2057
2058

Hiệp định khung giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi

2059

Hiệp định khung giữa Chính phủ Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Tuy-ni-di về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

2060

Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc