Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.029 văn bản: Lao động-Tiền lương
41

Quyết định 1793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
42

Công văn 2273/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổng kết Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" giai đoạn 2017-2021

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
43

​Quyết định 626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy trình nội bộ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
44

Quyết định 3551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
45

Kế hoạch 165/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
46

Kế hoạch 111/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
47

Kế hoạch 235/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
48

Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
49

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
50

Công văn 2665/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ tại Công văn 2645/BHXH-QLT ngày 12/7/2021

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
51

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
52

Công văn 8405/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phương án di chuyển làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
53

Quyết định 691/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
54

Công văn 2645/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
55

Quyết định 797/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
56

Công văn 932/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan đến lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
57

Công văn 6678/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức là Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng các trường đại học, học viện, cao đẳng

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
58

Quyết định 773/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
59

Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
60

Quyết định 1943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
Vui lòng đợi