Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 488 văn bản: Khoa học-Công nghệ
401
402

Công văn 1329/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010

403

Công văn 182/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc trả lời chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn JGJ 79-2002 của Trung Quốc cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

404

Công văn 1043/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

405
406

Công văn 956/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quản lý chất lượng theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

407

Công văn 2712/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh vốn dự án "Vệ tinh nhỏ Việt Nam giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai (VNREDSat-1)"

408

Công văn 2426/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ Intel triển khai đầu tư tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

409

Thông báo 126/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung

410

Công văn 1029/LĐTBXH-TTTT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội

411

Công văn 1144/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Khu công nghệ thông tin tập trung

412
413

Công văn 116/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc trả lời chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn JG 171-2005 của Trung Quốc.

414

Công văn 96/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc xin xác lập tiêu chuẩn ngành đối với các kết quả sáng tạo khoa học công nghệ

415

Công văn 1174/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc hợp tác nghiên cứu đầu tư sản xuất năng lượng sạch

416

Công văn 205/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ Công ty TNHH Thuỷ lực - Máy trong công tác nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng phát triển công nghệ MBT-CD.08

417

Công văn 325/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chương trình trí tuệ Thăng Long – Hà Nội

418

Công văn 8675/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ khoa học công nghệ vượt khung

419

Công văn 8705/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc phương án sử dụng các vị trí quỹ đạo vệ tinh của Việt Nam

420