Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 288 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
01

Quyết định 39/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
02

Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên ứng dụng Phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
03

Quyết định 3897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
04

Quyết định 2915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
05

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
06

Công văn 2179/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
07

Quyết định 1102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
08

Thông tư 23/2022/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
09

Công văn 805/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
10

Quyết định 454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
11

Quyết định 02/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Dự án nâng cấp phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
12

Quyết định 4057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
13

Quyết định 3720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
14
15

Quyết định 1490/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
16

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
17

Công văn 469/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
18

Lệnh 03/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tố cáo

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
19

Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
20

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế về phối hợp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về