Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 103 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
01

Lệnh 03/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tố cáo

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2018
02

Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14

Ban hành: 12/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
03

Thông tư 10/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Ban hành: 04/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2014
04

Nghị định 91/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Ban hành: 12/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2013
05

Quyết định 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

Ban hành: 07/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2013
06

Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 18/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2012
07

Thông tư 63/2010/TT-BCA-V24 của Bộ Công an hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công an nhân dân

Ban hành: 29/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2011
08

Chỉ thị 1304/2010/CT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng các cấp

Ban hành: 25/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2010
09

Quyết định 35/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2009
10

Quyết định 122/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 25/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
11

Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 18/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2008
12

Thông tư 06/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

Ban hành: 07/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
13

Quyết định 636/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 11/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2008
14

Nghị quyết 746/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích điểm c khoản 2 điều 241của Luật Thương mại

Ban hành: 28/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
15

Nghị quyết 30/2004/QH11 của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước

Ban hành: 15/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2004
16

Nghị định 89/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

Ban hành: 07/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
17

Chỉ thị 63/CT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc thực hiện tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 05/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
18

Chỉ thị về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 25/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
19

Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 07/05/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
20

Chỉ thị về kiểm điểm việc thi hành Pháp lệnh quy định việc xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 03/07/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi