Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 103 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
41

Nghị định 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Ban hành: 22/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2011
42

Thông tư 05/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ban hành: 09/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2011
43

Thông tư 04/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 26/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2010
44

Thông tư 02/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

Ban hành: 02/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2010
45

Thông tư 10/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"

Ban hành: 24/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2009
46

Quyết định 2278/2007/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo

Ban hành: 24/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2007
47

Chỉ thị 05/2007/CT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thuỷ sản

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2007
48

Quyết định 05/2007/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại và hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet

Ban hành: 05/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2007
49

Nghị định 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 14/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2006
50

Thông tư 01/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 13/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
51

Thông tư 05/2004/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

Ban hành: 16/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
52

Chỉ thị 36/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 27/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2004
53

Nghị quyết 228-NQ/UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc Đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Ban hành: 15/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
54

Nghị định 67/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 07/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
55

Quyết định 1258/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính

Ban hành: 19/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
56

Thông tư hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 30/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
57

Nghị định 58-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Pháp lệnh quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 29/03/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
58

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 22-HĐBT ngày 13/2/1982 của Hội đồng Bộ trưởng bổ sung nhiệm vụ xét xử của Trọng tài kinh tế và sửa đổi thời hạn khiếu nại, xét xử

Ban hành: 16/03/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
59

Pháp lệnh Quy định việc xét và giải quyết các khiếu tố, tố cáo của công dân

Ban hành: 27/11/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
60

Chỉ thị 81-TTg Thủ tướng Chính phủ về tổ chức đợt kiểm tra việc giải quyết đơn, thư khiếu tố của quần chúng

Ban hành: 08/04/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi