Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.040 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
21

Quyết định 1280/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán Nhà nước

22

Công văn 9670/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán

23

Công văn 9517/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc sử dụng hóa đơn điện tử

24

Công văn 3199/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn"

25

Công văn 3309/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán

26

Công văn 8062/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán

27

Quyết định 1366/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

28

Thông tư 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện

29

Công văn 30589/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ

30

Công văn 30591/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

31

Công điện 11/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc

32

Công điện 10/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

33

Quyết định 766/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán nhà nước

34

Thông báo 8625/TB-CTTPHCM của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn đăng ký, sử dụng và cung cấp thông tin hóa đơn điện tử trong trường hợp theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

35

Quyết định 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030

36

Công điện 05/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh hóa đơn điện tử giai đoạn 2 trên toàn quốc

37

Quyết định 1607/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng

38

Quyết định 504/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán Nhà nước

39

Quyết định 01/2022/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

40

Quyết định 273/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương