Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 990 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
21

Quyết định 1838/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
22

Quyết định 1833/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
23

Quyết định 1831/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bình Định

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
24

Quyết định 1676/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
25

Công văn 1968/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam về việc cung cấp tài liệu phục vụ Đoàn kiểm toán Nhà nước kiểm toán Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
26

Công văn 32220/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về nội dung trên hóa đơn

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
27

Quyết định 1519/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước bãi bỏ Hướng dẫn 165/HD-KTNN ngày 06/3/2008 của Kiểm toán nhà nước kết luận về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả kiểm toán

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
28

Quyết định 02/2021/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2021
29

Công văn 8452/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý nợ công

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
30

Quyết định 1529/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN

Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2021
31

Công văn 5418/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý nợ công

Ban hành: 07/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
32

Công văn 2528/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2021

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
33

Công văn 2838/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với người nộp thuế có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
34

Chỉ thị 1369/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2021
35

Công văn 6750/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2022

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
36

Công văn 6790/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
37

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán

Ban hành: 03/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
38

Quyết định 1113/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
39

Thông tư 41/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 Việt Nam

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
40

Quyết định 1004/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
Vui lòng đợi