Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 955 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
21

Quyết định 134/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XII

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
22

Quyết định 137/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
23

Quyết định 139/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XII

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
24

Quyết định 132/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
25

Quyết định 140/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
26

Quyết định 99/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình thanh tra của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
27

Quyết định 88/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II

Ban hành: 26/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
28

Thông tư 09/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Ban hành: 25/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
29

Thông tư 8/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ

Ban hành: 25/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
30

Quyết định 57/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
31

Quyết định 66/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
32

Quyết định 70/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực I

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
33

Quyết định 73/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực IV

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
34

Quyết định 74/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực V

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
35

Quyết định 76/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
36

Quyết định 72/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực III

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
37

Quyết định 75/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VI

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
38

Quyết định 68/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Văn phòng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
39

Quyết định 61/QĐ-KTNN của Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
40

Quyết định 63/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
Vui lòng đợi