Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.038 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Thông tư 14/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

02

Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước

03

Quyết định 62/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng

04

Quyết định 63/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư

05

Quyết định 02/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán Nhà nước

06

Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

07
08

Công văn 126/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước

09

Công văn 6993/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2022 trên TABMIS

10

Quyết định 2521/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực kế toán, kiểm toán

11

Công văn 4560/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế về việc tăng cường triển khai ứng dụng hỗ trợ theo dõi kết quả xác minh hóa đơn

12

Công văn 4517/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

13

Quyết định 3038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giảm trừ dự toán năm 2022 của Sở Công Thương để thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước

14

Quyết định 1399/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước

15

Quyết định 1395/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

16

Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

17

Công văn 3981/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục triển khai Chương trình " Hóa đơn may mắn"

18

Công văn 1098/KTNN-TTTH của Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước (giai đoạn 2)

19

Quyết định 1280/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán Nhà nước

20

Công văn 9670/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán