Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 955 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Công văn 2838/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với người nộp thuế có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
02

Chỉ thị 1369/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2021
03

Công văn 6750/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2022

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
04

Công văn 6790/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
05

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán

Ban hành: 03/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
06

Quyết định 1113/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
07

Thông tư 41/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 Việt Nam

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
08

Quyết định 1004/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
09

Thông tư 26/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
10

Công văn 375/TCTK-TTDL của Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế 2021

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
11

Quyết định 510/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Thống kê Việt Nam

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
12

Quyết định 161/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
13

Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
14

Quyết định 155/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về ban hành Quy định việc kiểm tra, đối chiếu tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
15

Quyết định 154/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn kiểm toán ngân sách bộ, ngành, cơ quan trung ương của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
16

Quyết định 131/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VII

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
17

Quyết định 135/QĐ-KTNN Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
18

Quyết định 133/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực IX

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
19

Quyết định 138/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IX

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
20

Quyết định 136/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VII

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
Vui lòng đợi