Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.046 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
41

Quyết định 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030

42

Công điện 05/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh hóa đơn điện tử giai đoạn 2 trên toàn quốc

43

Quyết định 1607/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng

44

Quyết định 504/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán Nhà nước

45

Quyết định 01/2022/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

46

Quyết định 273/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

47
48
49

Quyết định 206/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

50

Công văn 1585/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam

51
52

Công văn 372/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam

53
54
55
56

Hướng dẫn 47/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

57

Công văn 13629/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về công tác báo cáo về tài chính, kế toán, quyết toán, kiểm toán Nhà nước của các Ban Quản lý Dự án

58

Thông tư 111/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa

59

Công văn 13232/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cung cấp thông tin phục vụ kiểm toán công tác phòng, chống dịch Covid-19

60

Quyết định 1985/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về kế hoạch kiểm toán năm 2022