Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 833 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
41

Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán

Ban hành: 16/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
42

Quyết định 02/2019/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng

Ban hành: 22/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2019
43

Quyết định 1299/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Ban hành: 31/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
44

Thông tư 44/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2019
45

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kế toán

Xác thực: 04/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
46

Quyết định 875/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 27/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2019
47

Thông báo 634/TB-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động

Ban hành: 24/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
48

Quyết định 910/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Quản lý và tổ chức hoạt động của Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán Nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”

Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
49

Quyết định 590/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán Chuyên đề việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 29/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
50

Quyết định 479/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định về giảng viên của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 22/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
51

Quyết định 476/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018

Ban hành: 21/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
52

Quyết định 475/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề quản lý thu thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 21/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
53

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Xác thực: 29/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
54

Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Ban hành: 29/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2019
55

Thông tư 05/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ban hành: 25/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
56

Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ

Ban hành: 22/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
57

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

Xác thực: 14/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
58

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

Xác thực: 14/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
59

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Xác thực: 14/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
60

Quyết định 31/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

Ban hành: 09/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2019
Vui lòng đợi