Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 955 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
41

Quyết định 62/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
42

Quyết định 69/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Tổng hợp

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
43

Quyết định 60/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
44

Quyết định 58/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
45

Quyết định 65/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
46

Quyết định 64/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
47

Quyết định 67/QĐ-KTNN của Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Thanh tra Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
48

Quyết định 71/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực II

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
49

Thông tư 25/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định Quy trình luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu và tập hợp chứng từ kế toán trong hệ thống “Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống” tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
50

Công văn 4166/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2020

Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
51

Quyết định 1588/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng phần mềm kế toán (TV15) của Dự án thành phần 1 thuộc Hợp phần 1 - Dự án "Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện"

Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
52

Quyết định 04/2020/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán

Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
53

Quyết định 1694/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
54

Quyết định 1688/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2021

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2020
55

Nghị định 134/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Ban hành: 15/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
56

Quyết định 1534/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực X

Ban hành: 04/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
57

Quyết định 1533/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Vụ Pháp chế

Ban hành: 04/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
58

Quyết định 1535/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XI

Ban hành: 04/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
59

Thông tư 88/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
60

Quyết định 1663/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
Vui lòng đợi