Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 416 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
41

Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Ban hành: 12/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
42

Thông tư 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

Ban hành: 01/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2018
43

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ban hành: 12/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2018
44

Thông tư 74/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ

Ban hành: 16/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
45

Nghị định 66/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 12/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
46

Thông tư 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước

Ban hành: 27/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
47

Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Ban hành: 12/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
48

Thông tư 23/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành

Ban hành: 12/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
49

Quyết định 286/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 07/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
50

Chỉ thị 412/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 06/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
51

Lệnh 17/2017/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Quản lý nợ công

Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
52

Quyết định 1785/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về kế hoạch kiểm toán năm 2018

Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
53

Quyết định 1766/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
54

Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14

Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
55

Quyết định 1759/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
56

Quyết định 11/2017/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng

Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2017
57

Quyết định 10/2017/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp

Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2017
58

Quyết định 1669/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2017
59

Quyết định 1662/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 03/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2017
60

Quyết định 1569/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện văn bản của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 24/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2017
Vui lòng đợi