Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.045 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
02

Quyết định 04/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26/11/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
03

Quyết định 03/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12/11/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
04

Quyết định 05/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN ngày 29/01/2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
05

Quyết định 06/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22/8/2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
06

Quyết định 299/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán, Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Lệnh 02/2023/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Kế toán-Kiểm toán Tải về
08

Thông tư 14/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
09

Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Kế toán-Kiểm toán Tải về
10

Quyết định 62/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
11

Quyết định 63/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Kế toán-Kiểm toán Tải về
12

Quyết định 02/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
13

Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
14

Quyết định 01/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình làm đại diện chủ sở hữu

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Kế toán-Kiểm toán Tải về
15

Công văn 126/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
16

Công văn 6993/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2022 trên TABMIS

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
17

Quyết định 2521/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
18

Công văn 4560/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế về việc tăng cường triển khai ứng dụng hỗ trợ theo dõi kết quả xác minh hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Kế toán-Kiểm toán Tải về
19

Công văn 4517/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Kế toán-Kiểm toán Tải về
20

Quyết định 3038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giảm trừ dự toán năm 2022 của Sở Công Thương để thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về