Tra cứu Công văn về Hành chính

Có tất cả 2.240 văn bản: Hành chính
21

Công văn 7626/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về tiến độ trình dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
22

Công văn 1389/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc đi công tác nước ngoài của bộ, ngành, địa phương

Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
23

Quy định 34-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
24

Công văn 7415/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và đăng ký Chương trình công tác năm 2022

Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
25

Công văn 3563/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
26

Công văn 10757/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
27

Công văn 10620/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuẩn bị xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
28

Thông báo 405/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
29

Công văn 5027/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
30

Tờ trình 376/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
31

Báo cáo 1437/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về công tác kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
32

Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
33

Hướng dẫn 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
34

Công văn 3267/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát danh mục vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
35

Công văn 6852/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2021
36

Thông báo 252/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
37

Thông báo 353/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban tập thể lãnh đạo Bộ

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
38

Công văn 9449/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng văn hóa công vụ năm 2021

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
39

Công văn 9305/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải thông báo về thủ tục hành chính về đất đai tại Quyết định 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
40

Báo cáo 6163/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ giao tháng 8 và 8 tháng năm 2021 và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết

Ban hành: 05/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2021
Vui lòng đợi